Khóa học cùng chuyên gia

Phân biệt Dumurrage, Detention và Storage trong vận tải đường biển

DEMURRAGE = DEMURRAGE time = DEMURRAGE fee = DEMURRAGE charge = DEM = Thời gian lưu bãi = Phí lưu bãi. (được tính bằng ngày – bao gồm ngày lễ và thứ 7, CN). Được hiểu là khoảng thời gian mà hãng tàu cho phép chủ hàng để container ở bãi/cảng.

MỤC LỤC

  1. Phần trình bày dưới đây là cách hiểu về các phí này trong nghiệp vụ thuê tàu chợ (tàu container)

  DEMURRAGE = DEMURRAGE time = DEMURRAGE fee = DEMURRAGE charge = DEM = Thời gian lưu bãi = Phí lưu bãi. (được tính bằng ngày – bao gồm ngày lễ và thứ 7, CN). Được hiểu là khoảng thời gian mà hãng tàu cho phép chủ hàng để container ở bãi/cảng.

  Demurrage ở đầu cảng bốc: là thời gian tính từ lúc shipper đặt cont hàng vào bãi/cảng cho đến lúc cont hàng được bốc lên tàu (là ngày Closing time).

  Demurrage ở đầu cảng dỡ: là thời gian tính từ lúc hàng đến (ghi trên Notice of Arrival) cho đến khi consignee lấy cont hàng đó ra khỏi bãi/cảng.

  DETENTION = DETENTION time = DETENTION fee = DETENTION charge = DET = Thời gian lưu cont = Phí lưu cont. (được tính bằng ngày – bao gồm ngày lễ và thứ 7, CN). Được hiểu là khoảng thời gian mà hãng tàu cho phép chủ hàng để giữ container ở Kho của mình

  Detention ở đầu cảng bốc: là thời gian tính từ lúc shipper lấy cont rỗng ra khỏi bãi/cảng đem vể kho mình đóng hàng, cho đến lúc shipper chở cont hàng lại bãi/cảng đó.

  Detention ở đầu cảng dỡ: là thời tính từ lúc consignee lấy cont hàng đó ra khỏi bãi/cảng, đem cont về kho của mình rút hàng ra cho đến khi consignee trả lại cont rỗng vào bãi/cảng cho hãng tàu

  Hãng tàu đầu xuất thì quyết định DEM/DET đầu xuất, hãng tàu đầu nhập thì quyết định DEM/DET đầu nhập.

  Hãng tàu dành cho chủ hàng một số ngày DEM/DET nhất định để chủ hàng kịp thời gian sắp xếp lấy/trả cont rỗng/cont hàng ở hai đầu. Nên tập quán các hãng tàu gọi chung DEM và DET là free time. Nếu chủ hàng sử dụng trong số ngày này thì không bị phạt. Sử dụng quá số ngày này, sẽ bắt đầu bị tính phí phạt. Số tiền phạt thường là luỹ tiến (ví dụ trễ từ ngày thứ 1 đến ngày thứ 3, khoản phạt là 20USD/cont 20’/per day; từ ngày thứ 4 đến ngày thứ 7”: 30USD/cont 20’/per day; từ ngày thứ 8 trở đi: 40USD/cont 20’/per day). Thông thường, phí DET hay gấp đôi phí DEM.

  Free time của đa số các hãng tàu dao động tầm 05 đến 07 ngày DEM và 05 đến 07 ngày DET

  Khi thuê tàu/book cont, người book cont phải đề cập rõ vấn đề free time với hãng tàu ngay lúc nhận được chào giá cước. Một số hãng tàu cố tính/do tập quán sẽ không đề cập đến free-time để thuyết phục người book cont mua cước dễ dàng hơn. Vì free time càng nhiều, thì giá cước càng cao, free time ít giá cước sẽ thấp hơn. Khi người book cont chốt giá cước mà chưa hiểu rõ free time là bao nhiêu, rủi ro này, người book cont phải gánh.

  Trong thực tế, người book cont có thể deal được với nhân viên sales cước về khoản này, tuỳ thuộc vào mối quan hệ giữa hai bên. Nhưng phải nhớ rõ, hãng tàu đầu xuất chỉ quyết định được free time đầu xuất, còn free time đầu nhập họ phải có sự đồng ý của hãng tàu bên đó. Nếu không deal được, chủ hàng xuất/nhập phải nắm rõ số ngày để triển khai thực hiện công việc đúng hạn.

  Free time có ý nghĩa thế nào đối với người XK, người NK:

  Người XK cần DET càng nhiều càng tốt để chủ động việc lấy cont rỗng, đóng hàng và không áp lực phải chở cont hàng ra bãi/cảng đúng hạn khi chưa làm hàng xong, họ cũng chủ động và dễ dàng hơn trong khâu làm việc với bên vận tải nội địa/trucking.

  Người XK cần DEM càng nhiều càng tốt. Trong trường hợp hãng tàu Delay; hoặc hàng hoá gặp trục trặc không thể thông quan xuất khẩu; hoặc người NK không thanh toán tiền nên người XK không muốn giao hàng... người XK sẽ phải để hàng ở cảng mà không ngại chi phí lưu bãi phát sinh thêm.

  Người NK cần DEM càng nhiều càng tốt. Trong trường hợp người NK chưa giải phóng được kho hàng; hoặc hàng gặp trục trặc khi thông quan hàng nhập; hoặc hàng có vấn đề về chất lượng nên người NK muốn trả lại hàng cho người XK... người NK sẽ phải để hàng ngoài bãi của cảng mà không ngại chi phí lưu bãi phát sinh.

  Người NK cần DET càng nhiều càng tốt để chủ động và không phải chịu áp lực thời gian trong việc rút hàng ra khỏi cont và trả cont rỗng ra bãi/cảng đúng hạn khi chưa rút hàng xong; họ cũng chủ động và dễ dàng hơn trong khâu làm việc với bên vận tải nội địa/trucking.

  Nếu người XK là người thuê tàu, họ phải deal được với hãng tàu free time thuận lợi cho mình ở đầu xuất và thuận lợi cho người NK ở đầu nhập. Có như vậy, người XK mới thế hiện được sự hỗ trợ tốt đối với khách hàng, góp phần nâng cao hiệu quả bán hàng, đặc biết là trong trường hợp người NK chủ động yêu cầu free time có lợi cho họ ngay từ đầu.

  2. Cần phân biệt hai cách chào free time của hãng tàu

  Một là họ quy định Free time = 7 DEMs + 7 DETs; hay 07 days for DEM and 07 days for DET.

  Cách chào 7 DEMs : 7 DETs: có nghĩa là số ngày DEM thì dùng cho DEM, số ngày DET thì dùng cho DET; trễ hạn DEM thì bị phạt DEM, trễ hạn DET thì bị phạt DET; không được san sớt hay cộng dồn từ DEM sang DET hoặc từ DET sang DEM.

  Ví dụ: 7 DEMs & 7 DETs ở cảng xuất:

  Có nghĩa là nếu người XK lấy rỗng ngày 1 Mar, làm hàng nhanh, hạ cont hàng sớm ở bãi, vào ngày 3 Mar, dư được 04 ngày DET. DET kết thúc tại đây, không được cộng dồn vào ngày DEM. DEM sẽ bắt đầu tính vào ngày 04 Mar. Tức là sang ngày 11 Mar, cont chưa lên tàu là bắt đầu bị phạt DEM.

  Có nghĩa là nếu người XK lấy rỗng ngày 1 Mar, làm hàng chậm, hạ cont hàng ở bãi vào ngày 12 Mar, muộn mất 5 ngày, thì phải đóng phạt 5 ngày DET. DEM sẽ bắt đầu tính vào ngày 13 Mar, sang ngày 15 tàu chạy. DEM kết thúc tại đây. Người XK thừa được 5 ngày DEM nhưng vẫn không thể bù cho số ngày DET đã bị phạt.

  Ví dụ: 7 DEMs & 7 DETs ở cảng nhập: cách diễn giải tương tự.

  Có nghĩa là, hàng đến ngày 1 Mar, nếu người NK lấy cont hàng ra khỏi cảng ngày 5 Mar, dư được 04 ngày DEM. DEM kết thúc tại đây, không được cộng dồn vào ngày DET. DET sẽ bắt đầu tính vào ngày 06 Mar. Tức là sang ngày 13 Mar, người NK chưa trả lại cont rỗng thì sẽ bắt đầu bị phạt DET.

  Có nghĩa là, hàng đến vào ngày 01 Mar, nếu người NK mang cont hàng ra khỏi cảng ngày 12 Mar, muộn mất 04 ngày DEM, thì phải đóng phạt 4 ngày DEM. DET sẽ bắt đầu tính vào ngày 13 Mar, sang ngày 15 là người NK trả lại rỗng ngoại bãi/depot. DET kết thúc tại đây. Người NK thừa được 5 ngày DET nhưng vẫn không thể bù cho số ngày DEM đã bị phạt.

  Hai là, họ quy định Free time là 14 days combined/mixed.

  Cách chào 14 days combined: có nghĩa là số ngày DEM và số ngày DET được dùng chung; được san sớt hay cộng dồn từ DEM sang DET hoặc từ DET sang DEM. Miễn là tính từ lúc mang cont ra khỏi bãi tới lúc trả lại cont thì đúng 14 days là không bị phạt.

  Ví dụ: free time 14 days combined ở cảng xuất:

  Có nghĩa là nếu người XK lấy rỗng ngày 1 Mar, làm hàng nhanh, hạ cont hàng sớm ở bãi, vào ngày 3 Mar, đã dùng mất 2 ngày DET. Còn lại 12 ngày là được dùng cho DEM. Tức là sang ngày 15 Mar, cont chưa lên tàu là bắt đầu bị phạt DEM.

  Có nghĩa là nếu người XK lấy rỗng ngày 1 Mar, làm hàng chậm, hạ cont hàng ở bãi vào ngày 12 Mar, là đã dùng mất 11 ngày DET. Còn lại 3 ngày là được dùng cho DEM. Tức là sang ngày 15, cont chưa lên tàu là bắt đầu bị phạt DEM.

  Ví dụ: free time 14 days combined ở cảng nhập: cách diễn giải tương tự.

  Có nghĩa là, hàng đến ngày 1 Mar, nếu người NK lấy cont hàng ra khỏi cảng ngày 5 Mar, là đã dùng mất 04 ngày DEM. Còn lại 10 ngày là dùng cho DET. Tức là sang ngày 15 Mar mà chưa trả lại cont rỗng thì sẽ bị phạt DET.

  Có nghĩa là, hàng đến vào ngày 01 Mar, nếu người NK mang cont hàng ra khỏi cảng ngày 12 Mar, là đã dùng mất 11 ngày DEM. Còn lại 3 ngày là dùng cho DET. Tức là sang ngày15 Mar mà chưa trả cont rỗng thì sẽ bị phạt DET.

  Như vậy, rõ ràng, cách quy định 14 days combined rất có lợi cho người XK, người NK. Do vậy, người book cont nên cố gắng deal được cách chào free time COMBINED, để tuỳ ý sử dụng nhiều ngày hơn cho DEM hay cho DET.

  Xem thêm: Các phí DEM - DET trong nghiệp vụ thuê tàu chuyến

  Bài viết độc quyền của tác giả: Ths. Lê Sài Gòn - Giám đốc Trung tâm Đào tạo và Tư vấn Xuất Nhập khẩu Sài Gòn - SIMEX

  Mọi chi tiết về Khóa họcGiảng viên và Lịch khai giảng, vui lòng tham khảo tại www.simex.edu.vn hoặc Hotline 0327567988 để được tư vấn Chuyên môn và tư vấn Khóa học xuất nhập khẩu miễn phí.

  LÊ SÀI GÒN
  Tiến sĩ Quản trị Kinh doanh Quốc tế

  "Khi giảng dạy, tôi thường chia sẻ những điều tôi từng làm sai và lỗi lầm trong công việc và sự nghiệp, còn những cái đúng, đã có sách vở."

  BẠN ĐANG PHÂN VÂN LỰA CHỌN KHOÁ HỌC?

  Zalo tư vấn chat Simex Gọi tư vấn chat Simex Tư vấn 24/07 Zalo tư vấn chat Simex