Khóa học cùng chuyên gia

CẤP ĐỘ 3 - ĐẶT HÀNG RIÊNG

Đây là cấp độ đặc biệt chuyên sâu, được thiết kế theo đặt hàng riêng của doanh nghiệp, giảng dạy In-house hoặc các khoá 1-kèm-1 cho cá nhân. Đào tạo tập huấn cán bộ, chủ doanh doanh nghiệp tại các sở ban ngành, trường đại học, tổ chức phi chính phủ. Đặc biệt, SIMEX có thể thực hiện khoá học bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh. 

Ở cấp độ này, SIMEX đã có kinh nghiệm triển khai các khoá đặc biệt chuyên sâu cho các khách hàng của chúng tôi, như sau:

Đào tạo In-house cho doanh nghiệp FDI

Đào tạo In-house cho doanh nghiệp Việt Nam

Đào tạo cho Dự án Quốc tế (cho các NGOs)

Đào tạo cho Cơ quan nhà nước - Trường Đại học - Diễn đàn Chuyên môn

Đào tạo 1-kèm-1 cho cá nhân đặt hàng riêng

  • Cho cá nhân người Việt
  • Cho cá nhân người nước ngoài (Tiếng Anh) 
Xem thêm các hoạt động đào tạo chuyên sâu khác của chúng tôi
 
Tư vấn 24/07
Zalo tư vấn chat Simex Gọi tư vấn chat Simex Zalo tư vấn chat Simex