Khóa học cùng chuyên gia

Đoạn Dịch Mẫu Hợp Đồng Ngoại Thương (Song Ngữ)

The language of this document shall be English. All of the documents of the Contract, correspondence, documentation herewith shall be made in English. The use of Vietnamese for such the documents, correspondence shall be only for the purpose of/ shall serve the purpose of translation and understanding of both parties.

MỤC LỤC

   * Ngôn ngữ sử dụng trong tài liệu này là tiếng Anh. Mọi tài liệu, thư tín, chứng từ liên quan đến hợp đồng này sẽ được làm bằng tiếng Anh. Việc sử dụng tiếng Việt cho các tài liệu, chứng từ, thư tín sẽ chỉ vì mục đích dịch thuật, hiểu nghĩa đối với các bên.

  The language of this document shall be English. All of the documents of the Contract, correspondence, documentation herewith shall be made in English. The use of Vietnamese for such the documents, correspondence shall be only for the purpose of/ shall serve the purpose of translation and understanding of both parties.

  1. Người mua sẽ thông báo cho người bán biết bất kỳ sự kiện thực tế nào phát sinh làm ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp đến việc thực thi toàn bộ hay từng phần điều khoản của hợp đồng này; nếu một trong hai bên tham gia vào hợp đồng này không thực hiện được nhiệm vụ của mình theo hợp đồng này thì bên đó sẽ thông báo cho bên kia biết về việc này trong thời gian sớm nhất.

   

  The Buyer shall notify the Seller of any events arising affecting directly or indirectly the performance of the provisions of this Contract/hereto in whole or in part or if either party hereto fails to perform his duties under this Contract, then such party shall give notice to the other party thereof in the earliest time.

  2. Chủ đầu tư sẽ bồi thường và miễn trách cho chủ thầu đối với, bao gồm nhưng không hạn chế ở bất kỳ thiệt hại hay sự phá hủy công trình hoặc công trình phụ, hoặc vật tư hay thiết bị được coi là cần thiết cho công trình mà đã được sử dụng hoặc dự định sử dụng cho công trình.

  The Employer shall compensate or save harmless the Contractor from and against, including but not limited to any damage or destruction of the works or temporary works or materials or equipment, deemed necessary to have been used or intended to be used for the works.

  3. Bất kỳ tranh chấp, bất đồng, mâu thuẫn hay khác biệt nào liên quan đến hay phát sinh từ thực hiện hợp đồng này mà không thể giải quyết được bằng thương lượng, việc hòa giải sẽ được chuyển đến và giải quyết chung thẩm bởi một hội đồng trọng tài gồm 3 trọng tài viên cho phù hợp với quy tắc hòa giải và trọng tài của Phòng Thương mại Quốc tế. Việc giải quyết tranh chấp bằng trọng tài sẽ được tiến hành tại…Luật áp dụng là Luật Việt Nam.

  Any disputes and discrepancies, conflict or controvercies, disagreement relating to or arising from performance of this Contract, which cannot be settled by informal negotiation, shall be referred to and finally settled by a Board of 3 arbitrators in conformity with the Rules of Conciliation and Arbitration by ICC, such arbitration shall take place… Applicable law shall be the law of VN.

  4. Người bán cam kết rằng hàng hóa cung cấp sẽ không có khuyết tật hay lỗi về thiết kế, vật tư và trình độ tay nghề trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày ký biên bản bàn giao nhưng không vượt quá 20 tháng kể từ ngày giao số hàng hóa này; tính cho thời hạn sớm hơn.

  The Seller warrants that the Goods shall be free from any defects in designs, materials and workmanship within the period of 12 months since the date of signing the take-over certificate but not later 20 months from the delivery date of the shipment, whichever is the earlier/ expires first.

  5. Chủ thầu sẽ chịu trách nhiệm về việc khắc phục bất kỳ khuyết tật nào trong thời hạn sớm nhất có thể, phát sinh từ khuyết tật trong vật tư, trình độ tay nghề, thiết kế, trừ trường hợp thiết kế do người mua cung cấp hay qui định.

  The Contractor shall be liable for making good, as soon as possible, any defects arising/resulted from material, workmanship and design (save the case of the designs provided/furnished or nominated by the Buyer)

  6. Mọi tình huống và sự cố xảy ra sau khi hợp đồng này phát huy hiệu lực do những yếu tố thiên tai nằm ngoài tầm kiểm soát của các bên, không thể tiên liệu được và ảnh hưởng trực tiếp đến việc thực thi toàn bộ hay một phần nghĩa vụ theo hợp đồng này sẽ được coi là Bất khả kháng

  Any circumstances and events, which takes place/occurs/arises after the effective date of this Contract due to natural incidence events/ factors beyond the reasonable control of the parties and unforeseeable, directly affecting the performance of this Contract shall be deemed force majeure event.

  7. Trừ khi có thỏa thuận khác đi, rủi ro đối với hàng hóa sẽ chuyển từ bên ủy thác qua bên phân phối khi hàng hóa hay bất kỳ phần nào của hàng hóa được coi là đã giao hay sẵn sàng giao cho bên phân phối và hoặc hàng hóa hay một phần hàng hóa đã được đặt dưới sự định đoạt của bên phân phối.

  Unless otherwise specified in this Contract, the risks to the goods shall pass from the Principle to the Distributor as soon as the goods or any parts thereof shall be deemed to have been delivered or available to be delivered to the Distributor, and/or the goods or any parts thereof are to be placed at the disposal of the Distributor.

  8. Người bán có trách nhiệm chuyển tải, nếu không thực hiện được điều này, người bán phải thông báo cho người mua về việc đó và sắp xếp việc giao hàng sao cho phù hợp. Mọi chi phí và thuế liên quan đến vận chuyển hàng hóa đến cảng Sài Gòn sẽ được tính cho người bán.

  The Seller shall be liable for transhipment/transshipment. If the Seller fails to do so, the Seller shall notify the Buyer thereof and arrange for delivery in a proper manner. All cost, fees, charges, expenses, taxes related to/in connection with the transportation of the goods to the port off Saigon shall be for/to/at the Seller’s account.

  9. Bên A phải bồi thường và giúp cho bên B được bồi thường đối với bất kỳ thiệt hại, tồn thất hay trách nhiệm (dù cho là hình luật hay dân luật) mà bên B phải chịu do việc bên A vi phạm hợp đồng này, bao gồm cụ thể là:

  - Bất kỳ hành vi xao nhãng hay sai phạm của các nhân viên hay đại lý của bên A.

  - Việc vi phạm bất kỳ vấn đề nào phát sinh từ việc cung cấp hàng hóa dẫn đến việc thắng kiện của bên thứ 3

  Party A shall indemnify and keep Party B indemnified  from and against any compensation for or in respect of any losses, damage or liabilities (whether Civil Law or Criminal Law) incurred by Party B attributable to the default of this contract by Party A, in particular:

  - Any acts of negligence or gross misconduct by Party A’s agent or staff.

  - Any breaches of any matters arising from the supply of the goods resulting in any successful claim by a Third party.

  10. Số tiền bảo đảm thực hiện hợp đồng sẽ được tính bằng đồng tiền của hợp đồng hay các đồng tiền có khả năng chuyển đổi khác

  Performance bond shall be denominated in the currency of the Contract or any other transferable currencies.

  11. Trường hợp chậm trễ trong việc thực hiện hợp đồng mà không phải do lỗi của bên Mua hay bên Bán, thì số tiền đảm bảo thực hiện hợp đồng sẽ tự động được gia hạn theo thời hạn chậm trễ nói trên. Tuy nhiên, đảm bảo thực hiện hợp đồng này sẽ đáo hạn sau 30 ngày kể từ ngày hiệu lực của hợp đồng này.

  In case of the delay in performance of this Contract is not resulting from the default of the Buyer or the Seller, performance bond shall be automatically prolonged by the length of above-mentioned delay. However, this performance bond shall mature after 30 days from the effective date of this Contract.

  12. Người Bán sẽ cho đóng gói hàng hóa sao cho thích hợp với hình dáng và đặc điểm/bản chất của hàng hóa và sẽ thực hiện các biện pháp bảo vệ hàng hóa khỏi bị hư hỏng, mưa, tác nhân gây hại, ăn mòn, va đập mạnh và sự ẩm ướt.

  The Seller is to pack the goods properly, in conformity with their model and nature, and take appropriate actions to keep the goods well-protected against damage, rain, defective factors, erosion (rust), shock and dampness.

  13. Để đảm bảo lắp đặt chính xác các thiết bị của hợp đồng, những phụ kiện rời trong bao bì phải được người bán dán nhãn bằng tiếng Anh, để người mua dễ xác định vị trí các phụ tùng trong bản vẽ lắp ráp.

  To ensure exact assembly of equipment of this Contract, removable accessories packed in the separate packages shall be labeled in English for the Buyer’s easiness in specifying position of accessories in technical drawing.

  14. Nếu kiện hàng nặng từ 2MT trở lên, trọng tâm và vị trí móc cẩu phải được đánh dấu trong mỗi kiện nhằm tạo điều kiện dễ dàng cho việc vận chuyển và bốc dỡ hàng hóa.

  If the weight of the package is over 2MTs, the centroid (centre of gravity) and lifting position shall be clearly marked on the surface of each package in order to take transportation and handling easy.

  15. Người Mua sẽ thông báo cho người Bán chậm nhất là 10 ngày trước ngày giao hàng về việc hàng hóa có sẵn để giao lên boong tàu cũng như số lượng và chất lượng của hàng hóa sẽ giao.

  The Buyer shall, at least 30 days prior to the shipment, notify the Seller that the goods are available to be shipped on board as well as of quantity and quality of the goods to be shipped.

  16. Người Bán và người Mua chịu chi phí ngân hàng ở quốc gia của mình nhưng chi phí gia hạn và tu chỉnh L/C sẽ do bên đề nghị chịu.

  Either the Seller or the Buyer shall, at his own cost, bear bank charges in his country. The costs of extension and amendment the L/C shall, however, be to the account of the party who has given the requirement of such extension or amendment.

  17. Nếu người bán không giao hàng vào thời gian hợp lý đã được thỏa thuận trong hợp đồng thì người Mua có quyền phạt người Bán số tiền tương đương 2% giá trị phần hàng giao trễ mỗi 7 ngày đầu tiên và 10 % cho  mỗi 7 ngày tiếp theo.

  If the Seller fails to perform his Delivery duty at due time agreed in the Contract, then the Buyer shall be entitled to compensate from the Seller a sum equivalent to 2% of the delivered price of the delayed goods per day for the first weeks and 10% of that per day for all secceeding weeks.

  18. Nếu người bán không giao hàng không phù hợp về mặt số lượng hoặc chất lượng như đã đề cập ở điều khoản số 1 ở trên thì người Bán phải trả số tiền phạt tương đương 10% giá trị phần hàng tương ứng và người mua sẽ có quyền từ chối nhận hàng trừ khi hai bên có quy định khác.

  If the Seller fails to deliver the goods in compliance with the Contract in quantity and quality as mentioned under Clause 1 above, then the Seller shall paid the Buyer 10% of such goods and the Buyer shall have the right to reject the delivery unless otherwise specified.

  19. Bảo hiểm hàng hóa cho hợp đồng sẽ do người Bán chịu với các điều kiện sau: mọi rủi ro, chiến tranh, mất cắp, bảo hiểm 110% trị giá hợp đồng.

  Insurance for the goods shall be covered by the Seller on conditions: all risks, war, being for 110% CIF value of the goods.

  20. Người Mua sẽ mở 1 L/C không hủy ngang, có xác nhận cho người Bán hưởng lợi, trả chậm 60 ngày sau ngày ký phát vận đơn, bộ chứng từ gửi hàng sẽ được xuất trình tại quầy của ngân hàng người Bán trừ khi có quy định khác.

  The Buyer shall open an irrevocable, confirmed L/C at 60 days sight from the date of B/L in the favor of the Seller, the shipping document shall be presented at the counter of the Seller’s bank unless otherwise specified.

  21. Trong trường hợp L/C không mở trong vòng 20 ngày từ khi ký hợp đồng thì người bán có quyền gia hạn ngày giao hàng theo đó.

  In case of L/C having been opened within 20 days from the signature (date) of the Contract, the Seller shall have the right to prolong delivery therefrom.

  22. Trong trường hợp giao hàng khôngđược thực hiện trước ngày 30/12/2010 thì người Bán phải trả cho người Mua tiền phạt không giao hàng trị giá 2% giá trị hợp đồng.

  If delivey is not effected before December 30th 2010, then the Seller shall paid the Buyer 2% of contract price.

  heart Xuất nhập khẩu Sài Gòn - SIMEX là trung tâm hàng đầu Việt Nam hiện nay cung cấp các khóa đào tạo xuất nhập khẩu từ tổng quan đến chuyên sâu trong ngành ngoại thương, kinh doanh quốc tế, xuất nhập khẩu, logistics. Các khóa học xuất nhập khẩu bao gồm:

  1. Nghiệp vụ xuất nhập khẩu Tổng hợp

  2. Chuyên sâu mua bán hàng hóa quốc tế

  3. Chuyên sâu Merchandise - Triển khai đơn hàng quốc tế

  4. Chuyên sâu Chứng từ Xuất nhập khẩu và Khai báo hải quan

  5. Chuyên sâu Logistics và Cước vận tải

  6. Chuyên sâu Tiếng Anh Thương Mại

  7. Chuyên sâu Đào tạo In-house theo yêu cầu doanh nghiệp

  Mọi chi tiết về Khóa họcGiảng viên và Lịch khai giảng, tham khảo tại www.simex.edu.vn hoặc Hotline 0327567988 để được tư vấn chuyên môn và tư vấn khóa học xuất nhập khẩu miễn phí.

  LÊ SÀI GÒN
  Tiến sĩ Quản trị Kinh doanh Quốc tế

  "Khi giảng dạy, tôi thường chia sẻ những điều tôi từng làm sai và lỗi lầm trong công việc và sự nghiệp, còn những cái đúng, đã có sách vở."

  BẠN ĐANG PHÂN VÂN LỰA CHỌN KHOÁ HỌC?

  Zalo tư vấn chat Simex Gọi tư vấn chat Simex Tư vấn 24/07 Zalo tư vấn chat Simex